VSL Việt Nam

Ban chấp hành VSL Việt Nam

Tổng giám đốc
Trưởng phòng Xây dựng
Trưởng phòng Phát triển kinh doanh
Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
Trưởng phòng Chất lượng - Sức khỏe - An toàn - Môi trường
Trưởng phòng Thiết kế
Trưởng phòng Kế toán Tài chính
Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh
Trưởng phòng Phát triển kinh doanh
Trưởng phòng Hợp đồng